دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

MUST READ

جان مذاکره کنندگان در خطر است

جان مذاکره کنندگان در خطر است

خاطره شهدای دِزَّک و هُشَّک جاودان خواهد ماند

خاطره شهدای دِزَّک و هُشَّک جاودان خواهد ماند

Gwank.org now available for Andorid Mobile

Gwank.org now available for Andorid Mobile

داغ ننگی بر پیشانیِ خامنه ایِ خون آشام

داغ ننگی بر پیشانیِ خامنه ایِ خون آشام

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون بانک کارینا جهانیءَ

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون بانک کارینا جهانیءَ

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون پروفیسرصبوربلوچءَ

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون پروفیسرصبوربلوچءَ

بلوچستان ءِ راجی جنزءِ دیمپان چے اَنت؟ پنچمی بهر

بلوچستان ءِ راجی جنزءِ دیمپان چے اَنت؟ پنچمی بهر

پاکستان پنجابیوں کے مفادات کی تحفظ کے لئے بنایا گیا ہے: حیر بیار مری

پاکستان پنجابیوں کے مفادات کی تحفظ کے لئے بنایا گیا ہے: حیر بیار مری

حمید صمصام نمونه بارز یک فاشیست ملی ـ مذهبی

حمید صمصام نمونه بارز یک فاشیست ملی ـ مذهبی

بلوچستــــان گلزميـــن اجـــدادی ماســـت

بلوچستــــان گلزميـــن اجـــدادی ماســـت

چو وَ انسان ءِ دل پُرشیت گندئے

چو وَ انسان ءِ دل پُرشیت گندئے

من ءُ تو همراہ نہ ایں – حفیظ روف

من ءُ تو همراہ نہ ایں – حفیظ روف

نمیرانیں شهید فدا احمد

نمیرانیں شهید فدا احمد

سچ وہی جو جھوٹا بولے – کردگار بلوچ

سچ وہی جو جھوٹا بولے – کردگار بلوچ

کراچی کے بلوچ پاکستانی سیاست کی فریب سے خود کو آزاد کریں :حیربیار مری

کراچی کے بلوچ پاکستانی سیاست کی فریب سے خود کو آزاد کریں :حیربیار مری

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

2020-03-20 15:57:18
Share on

هژده نوامبرءِ بیگاه ءَ ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ( ایران ءِ دمکراسی لوٹوکانی شورا )   ءِ بنگیجی جار ماں شهرکلن جرمنی ءَ شنگ بوت۰ اے جارکه “کنگره ملیتهای ایران فدرال”  باسکان منّ اتگ په ایران پرستاں باز وشیں هالے اَت۰ پرچا که هما ایرانی که گوں شاه ءِ چک ءِ ٹولی ءُ “مجاهدین خلق” ءَ  انگت ءَ هم شور ءُ تپاک نهنت لوٹنت یک سَیُمی آلترناتیوے په ایران ءِ سیاسی آئنده ءَ جوڑ بکننت ءُ آ تواننت هنوں  وتا گوں اے ایرانی شوراے ءِ “لیدرشیپ” ءَ  هور بکننت۰  

همے باروا  چنت گپ گوں اے سیاهگ ءِ مڑاداریں وانوکاں کنگی انت :     

اولی گپ ایش که اے نوکیں شوراے ءِ بن رهبند نامالوم انت  بزاں انگت ءَ نبشته کنگ نه بوته!  باریں شوراے ءِ  باسک زاننت که  اے بن رهبندا کئے رد ءُ بند دنت  ءُ نبیس ایت؟  اے چونیں گپے که شوراے ءِ بلوچ ءُ کورد ءُ تورکمن ءُ عرب باسکاں  سی تاں چل سالءِ سیاسی تجربه یانی باوجود وتی هوربندانی بن رهبنداں  ماں کُلن ءَ آرشیو کت انت؟  باریں اشاں  وتی هوربندی بُن رهبنداں  هما وڑا  ٹگلیننت که گوں “شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ آیوکیں بُن رهبندا “در تضاد” مه بیت؟  

دومی گپ ایش که  ایردستیں راجانی  “خودمختاری” لوٹوکیں سیاسی مردماں یکبرے  پدا گوں ” حفظ تمامیت ارضی ایران” ءِ سرا  زور پِر دیگ ءُ “رسمیت زبان فارسی” ءِ نام گر کنگ ءَ لوٹنت وتی وپاداری ءَ گوں ایران پرستاں پیش بدارنت ۰  اے رندا ” خودمختاری” ءُ “حق تعیین سرنوشت” ءِ لبزان هچ نام  نه گِرانت تنکه پارس ءِ سیاسی ٹولی یاں زوتر رازی کنگ به بنت۰    

سیم اش که اے نوکیں شورا وتی جارءِ تها نبشته کته که ایرانءِ  جمهوری اسلامی ءَ “مسالمت آمیز”  بزاں گوں سهل ءُ بید جنگ ءَ ٹگلینگ لوٹیت تاں شورا وت رند چه ملایانی پروش دیگ ءَ ایران ءِ حکومت ءَ دست گیپت۰   شوراے ءِ کماشیں باسک شموشتگ که چل سال انت جمهوری اسلامی  په وتی واکداری ءِ دراج کش کنگ ءَ  تپنگ ءُ توپ ءُ تانک کارمرز کنگ اِنت ءُ هر روچ بے میاریں مردماں کشگآِنت۰ “شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ  باسکاں انگت ءَ نگوشتگ که  چشیں زورانسریں سیستمے ءِ واکداری  چوں گوں وش گپی ءُ “مسالمت آمیز” هلاس کنگ بیت۰۰   

چارم ایش که شوراے ءِ باسکاں په وتی مَنَّ یک آلترناتیوے  وَجوڑ کنگاینت۰  بلئے بوت کنت ایشاں دیمترا گوں شاهءِ چک ءُ “مجاهدین خلق” ءَ نزّیک ءُ تپاک به بنت تاں امریکی واکداراں رزا بکننت ءُ انگریزءِ اڈ کتگیں ایران ءِ پروشت ءُ پروش بیگ ءِ دیما بدارنت.  پرچا که ایران پرستی ءُ  “حفظ تمامیت ارضی ایران”  اشانی مستریں مکسد انت۰  

آزات ءُ آباد بات گنجيـــں بلوچستـــــــــان 

پروشت ءُ پروش باتنـــت ايران ءُ پاکستان

محمد کریم بلوچ
نوامبر ۲۰۱۷

 

Share on
Previous article

زبانهای اصیل کوردی، تورکی، تورکمنی، عربی و بلوچی زنده هستند

NEXT article

حسیـن معروفـی کیست؟

LEAVE A REPLY