پِگــری گُلامـــی – دومی بهر

MUST READ

دَرانڈیھیں بلوچانی انسانی اُگدَہ

دَرانڈیھیں بلوچانی انسانی اُگدَہ

بلوچستان ءِ راجی جنزءِ دیمپان چے اَنت؟

بلوچستان ءِ راجی جنزءِ دیمپان چے اَنت؟

چو وَ انسان ءِ دل پُرشیت گندئے

چو وَ انسان ءِ دل پُرشیت گندئے

بلوچ دژمنیں سپاہ ڈیہ ءِ جنیں آدماں بندی کنگ اِنت

بلوچ دژمنیں سپاہ ڈیہ ءِ جنیں آدماں بندی کنگ اِنت

شکست ایران بعنوان یک واحد سیاسی – جغرافیایی

شکست ایران بعنوان یک واحد سیاسی – جغرافیایی

محمود خان اچکزئی خود محکوم قوم کا فرد ہے اس کے ساتھ کیا ڈیل ہو سکتی ہے: حیربیار مری

محمود خان اچکزئی خود محکوم قوم کا فرد ہے اس کے ساتھ کیا ڈیل ہو سکتی ہے: حیربیار مری

جنگ آزادی بخش بلوچستان و توطئه چینی سپاه تروریستی قدس

جنگ آزادی بخش بلوچستان و توطئه چینی سپاه تروریستی قدس

از شیخ خزعل تا شهید احمد نیسی

از شیخ خزعل تا شهید احمد نیسی

ضرورت تشکیل جبهه مردمی در بلوچستان اشغالی

ضرورت تشکیل جبهه مردمی در بلوچستان اشغالی

اُوَیس سمبل انگیزه یادگیری است

اُوَیس سمبل انگیزه یادگیری است

شماری ازترفنـدهای اشغالگـران برای حفظ خط مرزی ژنرال ” گـُلد سميـت “

شماری ازترفنـدهای اشغالگـران برای حفظ خط مرزی ژنرال ” گـُلد سميـت “

چرا قاتلانِ مردم بلوچ مجازات نمی شوند؟

چرا قاتلانِ مردم بلوچ مجازات نمی شوند؟

بلوچ دژمنیں سپاہ ڈیہ ءِ جنیں آدماں بندی کنگ اِنت

بلوچ دژمنیں سپاہ ڈیہ ءِ جنیں آدماں بندی کنگ اِنت

گپے گـوں ناشریں امینی فـرد

گپے گـوں ناشریں امینی فـرد

هم اور نوید بلوچ جیسے هزاروں بلوچ خود پاکستانی ریاستی دهشتگری کا شکار هیں – وحید بلوچ برلن جرمنی

هم اور نوید بلوچ جیسے هزاروں بلوچ خود پاکستانی ریاستی دهشتگری کا شکار هیں – وحید بلوچ برلن جرمنی

پِگــری گُلامـــی – دومی بهر

2020-03-27 16:32:52
Share on

رضا میرپنچ ءِ بادشاهی دؤر (1941  – 1925 ) دراج کش نبوت ءُ آیی ءَ مـوه نه رسـت تنکه ماں گلزمین ءً بازیں پگری گلامے اڈ بکنت۰ رند چه مُلک ءِ آوار جَنگ ءُ میردوست محمد هان ءِ پاهو دیگ ءَ رضا میرپنچ ءُ امان الله جهانبانی ءُ اسدالله عَلَم توانت لهتیں  گوں وتا هور به تریننت۰

هما که  په  یک کُرسی ءُ  چرپیں دپارےءِ هاترا بلــوچءِ نام ءُ گلزمین بهاکـت ءُ بلوچستــان ءِ وجـود ءُ مئی راجی هستی اِش اولی کارچ ماں بَنـدِلءَ جَـت۰ وهـدے که ماں سال ۱۳۱۶ هجری شمسیءَ  ملک ءِ مزنیں بهـرے  کرمان ءَ دیگ بوت ءُ دگه بهـرے گوں هراساں لچینگ بوت؛ وهدے که گلزمین ءِ راجدپتری نام ءِ رنـدا سیستان لَچینگ بوت ءُ بلوچستــان و سیستان ایر کنگ بوت، وهدے که ماں سال ۱۳۴۶ هجری شمسی ءَ ملک ءِ بهرے چه گنجیں تیاب  گوں جاسک ءُ میناب ءُ سیریک ءُ بشکرد چه گلزمین سندگ بوتنت ءُ استان ساحلی ءِ نام ایر اِش کت دپارواریں واجکارانی گوش ءَ مـورے هم نه وارت ءُ گوشیئے رضا میرپنـچ ءُ جهانبانی ءُ اسدالله عَلَم آهانی دپ ءَ آسنی کبـل جتگ اَت۰ 

گشت کناں که آهانی کارزوالی چه پگری گلامانی کارکرداں کمتر نه اَت۰  اپسوزی گپ ایش انت که یکے چه آ وهدءِ سرداراں  دشمنءِ  پندلاں پدّر کنگ ءِ کوشست نه کت ءُ ملک ءِ ونڈ ونڈ کنگ ءِ دیمپاں نه بوت۰ دلجم اوں که بلوچ راجدپتر ءُ لکانی لک بلوچ که ماں هراسان ءُ کرمان ءَ ایردست انت ءُ هزاراں بلوچ که په ترمپے ورگی آپ هم مهتاج انت آهاں هچبر پهل نه کننت۰ ٹپی یں ماتیں وتن هم آهاں پهل نکنت ءُ آهانی دژمن پسندیں کارکرداں ماں بلوچستان ءِ راجدپترءَ مَنتگ انت ءُ شموشگ نه بنت۰ 

هیرانی گپ ایش انت که هما سالانی درگت ءَ که نمیرانیں میر یوسف عزیر مگسی، میرعبدالعزیرکورد، میر غوث بکش بیزنجو هورگوں هان کلات ءُ مزنین بهرے چه رودراتکی بلوچستان ءِ کماشاں گوں راجی مارشت ءُ اگده داری په ڈیه ءِ آجویی ءَ انگریزانی هلاپ ءَ جهدءُ کوشست کنگایت انت پرچا رونشتی بلوچستان ءِ سردارانی گیشتریک رضا میر پنچ دیما بے توار ءُ  بے راجی مارشت اتنت؟

باریں شمارے چه آهاں رند چه ملک ءِ آوار جنگ ءَ زوت گجرءِ پگری گلام بوت انت  یا ایش که  ترس ءُ بیم یا  زرّ ءُ کرسی ءِ تَماه اے گپ ءِ سوب اَتنت؟

دگه هبکه ای گپ ایش که اگاں چه لهتیں چه آ واجکاراں وتی زندءِ گڈی روچاں زانت که رد کپته ءُ گوں دژمن ءِ همدستی ءَ بلوچ راج اِش  درآمدانی ایردسـت کتگ بلئے تَن تَن یکے چه آهاں چه بلـوچ راج ءَ پهلی نه لوٹـت تنکه وتی جند ءِ پاداِش ماں کبرا تچک به بنت۰ 

البت اداں  میر محمد شاه بزاں سبءِ هاکم ءِ نام گِرَگی انـت۰ آ بدنسیب گوں جهانبانی ءُ آیی ءِ لشکرا هم کوپگ بـوت ءُ اولسـرا چه میردوست محمدهانءِ پروش دیگ ءَ گل اَت۰

هما که یک دور ے گنجیں سب ءُ سولان ءُ بلندان ءِ هاکم اَت ماں پیرانسـری ءَ سک بزگ ءُ تنگدسـت بوت۰ وتیگاں آیی ءَ زندکا شموشـت ءُ گجر آیی ءَ رمبینـت ءُ په بیه یَله دات۰

کم نهنت زندگیں بلـوچ چه سبءُ سوران ءُ شستون ءَ که محمد شاه ءِ پیرانسری اے هبر اں وت اشکتگ اَنت ” هُدا منا جت۰ دوست محمد ءِ هَکاں منا گپت۰”  بلئے هما پشومانیں واجکارهم  که ماں وتی زندءِ گڈی روچان آجز ءُ تنگدست اَت چه بلوچ راج ءَ پهلی نه لوٹـت۰

اداں گُشگی انت که آ پگـری گلامے نه اَت۰ آیی ءَ  گوں میر دوست محمدهان زِدّ ءُ کُنّــت  کتگ اَت بلئے هما آجزیں پیرمرد ءِ نواسگ بزاں هدایت میر مرادزی درآمدانی  پگـری گلام ءُ بلـوچ راج ءِ هونی ءُ لَدیگـی دژمناں گوں په زانت هم کوپگ ءُ هم شَوراِنت۰ 

  پارسیانی اے پگری گُلام بزاں هدایت میرمـرادزی وتا را چه بلـوچ راج ءَ سستگ ءُ په زانت  گوں هامنه ای ءِ “ولایت”  ٹولـی ءَ لچینتـگ۰ 

نآشریـں میرمرادزی یکے چه درآمدانی هاسین ءُ تکانسریں نوکران اِنـت که  بلــوچ دژمنیـں “طرح توسعه سواحل مکران” ءِ پنــدل ءَ هنوں دیما برگ انـت۰ آ په بلـــوچ راج ءِ بیگواهی ءُ گلزمیـن ءَ درآمدانی دست ءَ دیگ کار کنگ اِنت۰میرمرادزی  یک پگری گلامے ءِ  پَدّریں درورے  اِنت ۰

آزات ءُ آباد بات گنجيــــں بلوچستـــــــــان

پروشت ءُ پروش باتنـــت ايران ءُ پاکستان

محمد کريم بلــوچ

ماهِ مئی۲۰۱۷

Share on
Previous article

دکتر الله نظر راجی جنزءِ لائکیـں رهشــون

NEXT article

اِویــن” ءِ نوک ورنائیــں بندیـگ” – محمد کريم بلــوچ

LEAVE A REPLY