(حربه های ضدبشری فاشيسم تماميت خواه پارس در بلوچستان اشغالی (قسمـت دوم

MUST READ

دکتر الله نظر راجی جنزءِ لائکیـں رهشــون

دکتر الله نظر راجی جنزءِ لائکیـں رهشــون

شهید کمبر چاکر

شهید کمبر چاکر

طرح توسعه سواحل مکران – پندلے په بلوچستـــان ءِ مدامی زوربرد کنگ ءَ – اولی بهـر

طرح توسعه سواحل مکران – پندلے په بلوچستـــان ءِ مدامی زوربرد کنگ ءَ – اولی بهـر

دہشت گردی کا مرکز پاکستان جیسے انتہا پسند ممالک ہیں : حیر بیار مری

دہشت گردی کا مرکز پاکستان جیسے انتہا پسند ممالک ہیں : حیر بیار مری

به گروگان گرفتن زنان و کودکان بلوچ اوج ذلت وحقارت اشغالگران

به گروگان گرفتن زنان و کودکان بلوچ اوج ذلت وحقارت اشغالگران

حسیـن معروفـی کیست؟

حسیـن معروفـی کیست؟

کئے لــڈینگ ءُ بلوچستـــــان ءَ آرگ بنــت ؟

کئے لــڈینگ ءُ بلوچستـــــان ءَ آرگ بنــت ؟

اطلاعیه سازمان جیش النصر ایران

اطلاعیه سازمان جیش النصر ایران

گپ و ترانے گون بلوچ اسٹوڈنس ایکشن کمیٹیءِ سروک ڈاکٹر ابابگر بلوچءَ بلوچستانءِ وانگی جیڑاهانی سرا

گپ و ترانے گون بلوچ اسٹوڈنس ایکشن کمیٹیءِ سروک ڈاکٹر ابابگر بلوچءَ بلوچستانءِ وانگی جیڑاهانی سرا

شگرد انتخاباتی روحانی و اهداف پشت پرده آن

شگرد انتخاباتی روحانی و اهداف پشت پرده آن

آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال

آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال

جھد ؤ تپاکی

جھد ؤ تپاکی

آیت الله اعـدام (پاهو)” ایران ءِ سرکماش بیگ انت”

آیت الله اعـدام (پاهو)” ایران ءِ سرکماش بیگ انت”

بلوچ راجی مزن جهدکار واجہ عبدالصمد امیریءِ زندتاک، دیوانے گون واجہ اسماعیل امیریءَ اوّلی بهر

بلوچ راجی مزن جهدکار واجہ عبدالصمد امیریءِ زندتاک، دیوانے گون واجہ اسماعیل امیریءَ اوّلی بهر

Truck hits marchers of Long March, two injured

Truck hits marchers of Long March, two injured

(حربه های ضدبشری فاشيسم تماميت خواه پارس در بلوچستان اشغالی (قسمـت دوم

2020-04-01 10:09:45
Share on

قسمـت دوم

تجزيـه و تقسيــم بلوچستـان غربـی

تاريخ خونيـن بلوچستـــان ، منابع مستنــد تاريخی و نقشـه های بلوچ گلزميــن در دوران قبل از اشغـال نشـان می دهند که حکومت فاشيستـی پهلــوی هــزاران کيلومتـر مربع از سرزميـن اشغالـی بلوچستــان را با توسـل به زور مطلق و شيـادی تجزيه کرده و به استانهای خراسان، کرمان و هرمزگـان الحاق کـرد. اين عمل کينه توزانه و جنايت ضدبشـری برای کنترل و غارت بلوچستـــان غنــی ، قطـع ارتباطات صدها هــزاربلــوچ با ملـت بلوچ ، اداره مناطــق الحاقـی از مشهد، کرمان و گمبداں ( بندرعباس) و آسيميلــه کردن مردم بلــوچ صورت گرفت. اگـرچه سياسـت های فاشيستـی اشغالگـران در بخشهــای تجزيه شده بلوچستــان با کينـه تـوزی جاهـلانه و به خشـن ترين شيـوه ممـکن عملـی شده اند امـا اشغالگـران تمـدن ستيـــزهرگـز نتوانسته اند زبان بلوچــی و هويت ملـی بلوچ را از بيـــن ببرنـد.

  جاشــک، مينــاب، گيابــان، رودبـار، درآگاه، رودا ں ، کناردان، جنــگان، تلنــگ، سرريـگان، تيـاب ، کنٹـکـــی، توک هــور، کهـورسـتان، کهنــو، کلاتو، کلا کمبــر، کرگوشکــی، سيريک، کلا گنـج، رمشـک، آهوگا ں ، درکـلات، تنگ کـلان، کئورســر، رستـم آباد، زيــرآپ، درزه، رزدرا ں ، مـُکان گرکا ں ، مورتـی، جـی هــل، سرتـلان، کهنــوج، گارکهــن، ريــگان،منوجــان، عنبـــر آباد، ده هـــوت، بلـــوچ آباد، گـِـروک، سـکوکا ں ، تهـــم زردا ں ، پيـش بـُرّ، تيگــآپ، شنـد، کهنـا ں ، زه آپ، کليــرک، بـورگان، دوزنگا ں ، بنــدان، سيســگـا ں ، ســورگ، دوشينــگا ں ، سرزه، گــورآپ، ماهــکان، چـَه کنــدوک و کليه مناطـــق تجـزيه شده که با زور سرنيزه و نيرنگ بازی فاشيستهای اشغالگـر به استانهای  کرمان،خراسان و استان هرمـزگان الــحاق شده انـد اجــزاءِ جدايــی ناپذيـــر بلوچستـــان هستنـــد.

نــُه ( ۹ ) سال پــس از اشغـال بخشهای وسيعـی از بلوچستـــان غربی بوسيله قشون رضا ميرپنج به فرماندهــی قصاب کوردستان و قاتل مردم بلوچ جهانبانی وحشـی ، غارتگران پارس با حداکثـر کينه توزی نسبت به ملـت بلـوچ و بلوچستـــان اقدام به تکه پاره کردن سرزميــن ما کردند تا آنرا راحت تر کنترل کرده و هويت ملی ما را در معرض هجوم فاشيستـی قراردهنـد.فاشيستهای خون به دندان در سـال ۱۳۱۶ هجـری شمسـی در کـرمان اعلام کردند که بلوچستان شامل سيستـان، ائيرآپ (دزآپ)، واش، شستون و چهبار است. همزمان مناطـقی وسيع از وطــن (بلوچستـــان ) ما را قلدرانه و با برنامه ای حساب شده تجزيــه کرده به استـان کرمان و خراسـان الحـاق کردنـد.

 

استـان هرمزگـان يا ساحلـی نيـزدر راستای سياست های فاشيستـی و بلوچ ستيزانه اشغالگـران پارس در سال ۱۳۴۶ هجری شمسی تاسيس شـد. باز هم برای ارضای غريزه تماميت خواهـی و زياده طلبی فاشيسم حاکم پارس استانی ديگر راه اندازی شد و مناطق بلوچ نشين الحاقـــی به هرمزگان را در همــان سال سياه از سرزميــن اجـــدادی ما به زور و نيرنگ تجزيـــه کردنــد.

ظلم و زورگويی های آشکار، تبعبض های اقتصادی و اجتماعی، کينه توزيهای بيمار گونه بر عليه مردم بلوچ و ناهمگونيهای آشکار بين اشغالگران و جامعه بلوچ در هرمزگان بعنوان اجزا سيستم فرسوده اداری و حکومتی در آمده اند. سيستمـی انسان ستيز و بدور از ارزشهای بشری که باعث شده تا اشغالگران تماميـت خـواه پارس پولدارتــر و مـرفه تر شـوند و مردم بلـــوچ فقير تر از قبــل.

طرح تقسيم بلوچستـــان و استان سازی جاهلانه فاشيستها به شکست خود بسيار نزديک شده است. تا آنجائيکه تئوريسـن های دانشگاه ديده و تنگ نظر پارس نيز بدان اعتراف می کنند.برخی از تئوريسين ها تا بدانجا درتاييد ورشکستگی استان هرمزگان بعنوان يک واحد سياسی و جغرافيايی پيش رفته اند که به فکر چاره جويی نيز افتاده اند. « ….این امر ما را برآن میدارد تا مرزهای استان را از نوترسیم کنیم چه مرزهایش با سایر استانها و چه مرزهای داخلی که از مرزهای شهرستان تا مرز بخشها را شامل می شود امری که اگر امروز صورت نگیرد فردا متواجه خواهیم شد که ديــــر است.» ( روزنامه دریا – شنبه ۱ تیرماه ۱۳۸۷ هجری شمسی )چنين بنظر می رسـد که شکست طرحهـای فاشيستـی تهران در تجزيه بلوچستان باعث شده تا اشغالگـران وحشيانه تر وهار تــر از قبـل به جـان ملت بلوچ و بلوچ گلزميــن بيفتنــد.

 

 

پس از گذشت دهها سال از اين عملکرد مخـرب، بدور ازتمدن و بلــوچ ستيزانه زندگی مردم بلـــوچ در قسمتهای الحاقی به خراسان، کرمان و هرمزگان تاسف بار تر و فقيرانه تراز زندگی مردم در سودان جنوبی است. نود (۹۰) در صد مردم بلوچ در خراسان جنوبی، جنوب کرمان و در هرمزگان عمدا از آب آشاميدنی سالـم و زندگـی عادی محـروم نگه داشته شده انـد.  مردم بلوچ در مناطق بلوچ نشين و الحاق شده به خراسان، بخشهای شرقی و جنوب شرقی کرمان و مناطق الحاقی به هرمزگان قربانيان طرحهای ضدانسانی و کينه توزانه فاشيسم کور پارس هستند. مردم بلوچ بطور کل و بلوچهای مناطق الحاقی بطور خاص در معرض تبعيضات چندگانه هستند. آنچه با ملت بلوچ در بلوچستان و مناطق جدا شده از بلوچستان می گذرد چيزی جز جنايت برعليه بشريت نيست.

گسترش دادن فقر و عقب نگه داشتن اقتصادی مناطق الحاقی بوسيله اشغالگـران تماميت خواه چنان فاجعه آور است که برخی از نويسندگان سفرنامه نويس پارسی زبان اين مناطق بلوچ نشين را « آفريقای ايران» نام نهاده اند. فاشيستهــای غارتگـر در نتيجـه اين اعتراف آشکار هارتر شده و غرايز انتقام جويی و کينـه توزی شان نسبت به بلــوچ و بلوچستــان ابعـاد تازه ای بخود می گيـرد کـه بدور از دنيای انسانی اســت. ايـن اسـت «رسـم همزيستی و عرف همسايگـی» در قامـوس فاشيسم تمـدن ستيز پارس. همين است آن « فـرهنگ و تمدن» غلط اندازی که بدان ادعا دارنــد. تا کی ملـت متمدن بلوچ و ديگر غيرپارسها بهای عيش و نوش اشغالگـران و پولدارتر شدن تماميــت خواهان بدور از انسانيت را بپردازنـــد؟

مردم بلــوچ در بخشهــای بزرگی از بلوچستان اشغالی از آب آشاميدنی محروم نگه داشته شده اند در حاليکه ميليونهــا دلار از سرمايه های ملی هميـن مردم برای تبليغ خرافات آخوندی حيف و ميل می شونـد. محـروم نگهداشتن مردم بلوچ در حاليکه سالانه ميلياردها دلار از بلوچستان اشغالی به يغما می برند ضدبشری ترين ترفندی است که با توسل به آن می خواهند استدلال کنند که بلوچ محتاج و نيازمند به پـارس و حکومت خودکامه و تمدن ستيز تهران است. در حاليکه قضيه کاملا بر عکس است.

بلــوچ و بلوچستــان نيازی به فاشيسم چپاولگــــرپارس و اشغالگـــران بی تمدن ندارند. ما به آزادی و استقــلال کامـل که حق مسلم ماست نياز داريم. هـدفی والا که در نتيجه مبارزات طولانی ملت بردبار بلـوچ تحقـــق خواهد يافـــت. با رسيـــدن به استقـلال سياسی ـ اقتصادی دستهـــای دراز و ناپاک اشغالگــران را می توان از سفـــره بلـــوچ قطــع کرد۰ در عين حال می توان به آنان فهمانــد که بلـــوچ گلزميـــن چه از نظر تاريخــی و چه از نظر حقــوق بين المللی به ملــت بلـــوچ تعلـــق دارد.

زمـان آن فرا رسيـده است که ملت ستمگــر پارس به موازيــن و ارزشهای انسانـی ، حقوق بشـر و دين اســـلام احتـرام گذاشتـه و با آشنايـی به شيوه متمـــدن زيستـــن حقــوق ديگـران را بيش از ايـن پايمـال نکند زيـرا کـه تماميـت خواهــی، غصــب امـوال و دارايی غير پارسهـا ، اشغــال و تصرف خانه و کاشانه همسايگان عملی ضد بشـــری و نشانه توحــش و دوری از تمدن بشری است.
فاشيستهای طمعکار و تماميت خواه پـارس بايد به آنچه در بـلاد پارس يا فارسستان دارند بسنده کنند و از سرسفره بلوچ و از سرزمين غنی بلوچستان برای هميشه گم شونـد.

ادامه داردپروشـت ءُ پروش باتنـت ايران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آباد بات گنجيــــں بلـوچستــــــــان

 

محمــد کريــم بلـــوچ
بيسـت و پنجـم جنــوری ۲۰۱۳

Share on
Previous article

مغربی بلوچستان کے ساتھ ساتھ مشرقی بلوچستان میں بھی ایرانی فورسز پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر بلوچ فرزندوں کو اغواہ اور شہید کر رہی ہیں بی ایس او آزاد

NEXT article

بيگواهی

LEAVE A REPLY